Chainlink Developer Bootcamp

Chainlink Viet Nam Bootcamp

Chuẩn bị laptop và nhảy vào thực chiến cùng Chainlink Online Bootcamp. Tìm hiểu cách viết smart contract trong Solidity và kết nối chúng với dữ liệu trong thế giới thực trong các buổi bootcamp được dẫn dắt bởi giảng viên và developer smart contract.Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ biết blockchain là gì, cách thức hoạt động của smart contract cũng như cách tạo, deploy và execute chúng và sử dụng Chainlink oracles để truy cập dữ liệu và tính toán ngoài chuỗi một cách an toàn.

Tôi đồng ý nhận email liên lạc từ Chainlink.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.